MODERNE SMYKKER

Moderne, individuelle smykker er ikke laget som arveobjekter og er heller ikke tenkt som kilovare på gullbørsen i trange tider. Det primære er å skape noe uttrykksfullt, noe som har en mening for personen som bærer dem, smykker som kan bidra til å fremheve personen og være et middel for kommunikasjon. Moderne smykker skal få folk til å føle frihet fra det bundne, fra det som er gitt. De behøver nødvendigvis ikke være dyre og sære, men stilen kan være mer utfordrende, noe som understreker og forsterker menneskets personlighet.

Moderne smykker er ofte unike, det vil si at de kun er laget i ett eksemplar. Et moderne smykke skal være et lite stykke bærbar kunst.

Eksperimentelle smykker, i tre-, plast- og industrimaterialer er for så vidt ikke vår oppfinnelse. I andre kulturer bruker man de materialer man har for hånden. I Vesten, 1960 årene, begynte man delvis å ta i bruk industrimaterialer istedenfor edle metaller. Dette ble hos oss ansett for epokegjørende. Dropp gjerne edle metaller. Hva man derimot ikke får eksperimentere bort, er den profesjonelle standard. Et smykke laget av utradisjonelle materialer skal være like håndverksmessig suverent som om det var gjort i gull eller sølv.

Det kan herske forskjellige oppfatninger om hva smykker skal være, kunstobjekter til bruk eller strengt personrelaterte bruksgjenstander. Fremfor alt angår de mennesker. Vi blir stadig flere og flere og enkeltmennesket forsvinner i den store massen. Mennesker har et behov for å skille seg ut i mengden. Vi har dessuten alltid hatt et ur-behov for å utsmykke oss. Smykker bidrar til å skape identitet og synliggjørelse.

Tekst: Jostein Mosnes

ORNAMENT

Etter å ha arbeidet med smykker av tekstil og andre materialer i mange år, oppdaget Westerberg via Jostein Mosnes, andre kunstnere som har inspirert henne videre inn i en spennende, kreativ verden.

Hennes håp er at tilskuerne av denne utstillingen også blir inspirert til å smykke seg på nye måter!

MODERN JEWELLERY

Contemporary, individual jewellery is neither intended as heirlooms, nor to be appreciated in terms of its value on the gold market. The primary objective is to create something expressive, something that has meaning for the person who wears it, jewellery that can help accentuate the person and serve as a means of communication. Contemporary jewellery is intended to give people a sense of freedom from boundaries, from the given. It is not necessary that it be expensive or exclusive. But the style may be more challenging, a style which emphasizes and strengthens the personality of the person who wears it.

Contemporary, jewellery is often one-of-a-kind. A contemporary piece of jewellery is intended to be a small piece of wearable art.

Experimental jewellery, in wood-, plastic- or industrial materials is not, however, our invention. Artists in other cultures use the materials at hand. In the West, into the 1960 s, jewellery artists began using industrial materials instead of precious metals. In Norway, this was viewed as the beginning of a new era. Drop the precious metals, but do not experiment away the professional standard. A piece of jewellery made of non-traditional material must show the same superior craftsmanship as does a piece of jewellery made of silver or gold.

There may be different opinions as to what piece of jewellery is supposed to be: a piece of art to be worn or a highly personal utility article. Primarily, it concerns persons. We are constantly becoming more numerous and the individual is disappearing in the crowd. People have a need to stand out in the crowd. Besides, we have always had a basic need for embellishment. Jewellery helps create identity and visibility

Text: Jostein Mosnes

ORNAMENT

After having created jewellery from textiles and other materials for many years, Westerberg discovered other artists via Jostein Mosnes. They have all inspired her into an exiting creative world. She hopes that the viewer also will look at the exhibit and be inspired in new ways!

Text: Galleri Aspect 2017